x

Australia has a rich history in the meat processing sector and is positioned as one of the world leaders in product and processing of beef, particularly for food safety standards, traceability and eating quality.

In Vietnam, current beef abattoir systems are predominately basic and the industry is very fragmented. Most cattle are slaughtered in poor conditions, which increases the risk of meat safety issues and decreases the shelf life of the product – limiting both profitability of the industry and reduces the quality of the end product for the consumer.

In a new partnership with Aus4Skills Program (formerly the Vietnam Australia Human Resource Development Partnership), TAFE Queensland will design and deliver a short course to increase skills capability of 20 Vietnamese workers in abattoir management, specifically in red meat-processing, and food safety. The course has been designed to include a train-the-trainer component so that in-country abattoir operators can develop training plans for current and new staff – a sustainability measure so that the businesses can build capability from within.

The delivery approach has three components – 1. Pre-departure briefing for all participants in Vietnam. 2. Core module delivery in Australia, where abattoir workers will undertake role-specific training and observation time in Indonesia to observe market differences 3. Continued training delivery in Vietnam over a four month period, where participants with achieve learning at an equivalent of Certificate IV in Leadership and Management. Delivery will occur, online, face-to-face and – in line with its hands-on learning philosophy – TAFE Queensland has arranged on-the-job learning in Vietnam for all participants.

As part of the arrangement, TAFE Queensland has organised professional translation and interpretation services for all communications and materials used in the program.

Janelle Chapman, Executive Director TAFE Queensland International said this was a good example of TAFE Queensland’s international delivery capability.

“This initiative around Leadership Management complements a range of other activities currently being undertaken by the Vietnamese Ministry of Agriculture and Rural Development and Meat and Livestock Australia Limited.

“In addition to industry-specific and leadership skills, the program has a commitment to equality – and with female participants in the program.

Ms Chapman said TAFE Queensland is able to provide training solutions and expertise for multinational corporations and foreign governments around the world to meet labour demand through building skills capacity.

Đào tạo 'tốt' (Vietnamese translation)

Ở Việt Nam, các hệ thống lò giết mổ bò thịt hiện nay chủ yếu là cơ bản và ngành công nghiệp này hiện rất rời rạc. Hầu hết gia súc bị giết mổ trong điều kiện không tốt, làm tăng nguy cơ về các vấn đề an toàn thịt và giảm thời hạn tiêu thụ của sản phẩm – hạn chế cả về lợi nhuận của ngành lẫn làm giảm chất lượng thành phẩm đối với người tiêu dùng.

Nước Úc có lịch sử phong phú về lĩnh vực chế biến thịt và được coi là một trong những nước hàng đầu về sản phẩm và chế biến thịt bò, đặc biệt đối với các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc và chất lượng tiêu thụ.

Trong mối quan hệ đối tác mới với Chương trình Aus4Skills (trước đây là Hợp tác Phát triển Nhân lực Việt Úc), TAFE Queensland sẽ thiết kế và giảng dạy khóa học ngắn hạn để nâng cao năng lực về các kỹ năng của 20 công nhân Việt Nam về khâu quản lý lò giết mổ, đặc biệt về chế biến thịt đỏ và an toàn thực phẩm. Khóa học này đã được thiết kế để bao gồm một phần đào tạo người huấn luyện để các lò giết mổ trong nước có thể phát triển kế hoạch đào tạo cho đội ngũ công nhân hiện tại và công nhân mới – một biện pháp bền vững để các doanh nghiệp có thể xây dựng năng lực từ bên trong.

Phương pháp giảng dạy gồm có ba phần – 1. Cuộc họp báo ở Việt Nam trước khi khởi hành dành cho tất cả người tham gia. 2. Giảng dạy mô-đun cốt yếu ở Úc, khi công nhân lò giết mổ sẽ trải qua phần đào tạo đối với công việc cụ thể và thời gian quan sát tại Inđô để nhận ra sự khác biệt về thị trường. 3. Tiếp tục đào tạo tại Việt Nam trong thời gian 4 tháng, khi các học viên sẽ học tập ở cấp độ tương đương Chứng chỉ IV Lãnh đạo và Quản lý. Khâu giảng dạy sẽ được thực hiện trực tuyến, trực tiếp và – phù hợp với triết lý học tập thực tiễn của nhà trường – TAFE Queensland đã sắp xếp công việc để vừa học vừa làm tại Việt Nam cho tất cả người tham gia.

Là một phần của thỏa thuận, TAFE Queensland đã sắp xếp các dịch vụ biên dịch và thông dịch chuyên nghiệp cho tất cả thông tin giao tiếp và tài liệu được sử dụng trong chương trình.

Giám đốc Điều hành TAFE Queensland Quốc tế Janelle Chapman cho biết đây là ví dụ điển hình về năng lực giảng dạy quốc tế của TAFE Queensland.

“Sáng kiến này xoay quanh Quản lý Lãnh đạo bổ sung một loạt các hoạt động khác hiện đang được thực hiện bởi Bộ Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn của Việt Nam và công ty TNHH Thịt và Gia súc Úc.

"Ngoài các kỹ năng chuyên biệt về ngành nghề và lãnh đạo, chương trình này còn cam kết đối với bình đẳng – và với những người tham gia phái nữ trong chương trình.

Bà Chapman nói TAFE Queensland có thể cung cấp các giải pháp đào tạo và chuyên môn cho các tập đoàn đa quốc gia và các chính phủ nước ngoài trên toàn thế giới để đáp ứng nhu cầu lao động thông qua việc xây dựng năng lực về các kỹ năng.

You may also like
employers-bbs-customised-training-b-tile.jpg
Information for
meat-processing-hero-a-tile.jpg
Featured study area