Personalise my view
Personalise my view

😊 Personalise my view

We use cookies and third-party to provide a better online experience, including to serve targeted ads. By using our website, you accept our use of cookies and privacy agreement.  Learn more

ADULT MIGRANT ENGLISH PROGRAM

IKAW BA AY MARAPAT?

Mas Mabuting Ingles
Mas Mabuting Buhay
Mga libreng liksiyon sa Ingles para sa mga bagong dating

Tungkol sa Adult Migrant English Program

 • Mag-aral ng praktikal na Ingles para sa pamumuhay, pagtatrabaho at pag-aaral sa Australya.
 • Matutuhan kung paano makakakuha ng mga serbisyong pampamahalaan at pangkomunidad.
 • Magkaroon ng mga bagong kaibigan na kadadarating lamang sa Australya.Maghanda para sa trabaho o pag-aaral at magplano para sa iyong kinabukasan.

Mga panukat sa pagiging marapat

 • Ikaw ay may visa na ukol sa pamilya, kasanayan, makatao, asawa o kapareha, o aprubadong pansamantalang visa.*
 • Ikaw ay hindi nakakapagsalita/nakakabasa/nakakasulat ng Ingles o kailangan mong magpabuti ng iyong Ingles.
 • Ikaw ay mahigit sa 18 taon gulang. Ang ilang mga kabataang imigrante na nasa edad na 15-17 taong gulang ay maaari ding maging marapat.

*Paki-puna na ang mga aprubadong pansamantalang visa ay hindi kinabibilangan ng mga visa sa pagtatrabaho at visa sa pagbabakasyon, mga visa sa pagtatrabaho habang nakabakasyon o visa sa pagbisita.

Mga naibabagay na opsyon sa pag-aaral

 • Mag-aral nang full-time o part-time sa mga lokasyon sa Queensland.
 • Masusuportahan ng isang boluntaryong home tutor kung hindi ka makakapasok nang full-time.
 • Mag-aral online sa pamamagitan ng distance learning (pag-aaral na pangmalayuan)

Ano ang matututuhan ko sa klase?

 • Sumali sa isang klase na angkop para sa antas ng iyong Ingles.
 • Masusuportahan ng aming mga Community Liaison Officer at ng iyong AMEP Case Manager habang ikaw ay nag-aaral.Matutuhan ang tungkol sa wikang ginagamit sa mga lugar ng trabaho, kultura at mga kagawian sa Australya.
 • Makakuha ng karagdagang pagtuturo ng Ingles kung ikaw ay walang gaanong edukasyon o may mga isyu na umaapekto sa iyong kakayahang matuto.
 • Makakuha ng libreng pangangalaga sa bata habang ikaw ay nag-aaral ng Ingles (batay sa iyong pagiging marapat).
 • Maghanda para sa mga interbyu at magsulat ng resume.

 Magtanong ngayon tungkol sa aming mga liksiyon sa Ingles

AMEP and TAFE Queensland logo

The AMEP is funded by the Australian Government Department of Home Affairs. In Queensland, the AMEP is delivered through TAFE Queensland.