Personalise my view
Personalise my view

😊 Personalise my view

We use cookies, including those from third-party providers, to enhance your online experience and deliver personalised advertisements. By using our website, you consent to our use of cookies and our privacy policy

ADULT MIGRANT ENGLISH PROGRAM

QUÝ VỊ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÔNG?

Kỹ năng Anh Văn tốt hơn
Cuộc sống tốt hơn
Các lớp Anh Văn miễn phí cho người mới đến

Giới thiệu Chương Trình Anh Ngữ Di Dân Tráng Niên

 • Học Anh Văn thực dụng cho đời sống, việc làm và học tập ở Úc.
 • Học hỏi cách tìm đến các dịch vụ của chính phủ và cộng đồng.
 • Kết bạn mới những người vừa mới di cư sang Úc sinh sống.
 • Chuẩn bị cho việc làm hoặc học tập và kế hoạch cho tương lai quý vị.

Điều kiện tuyển sinh

 • Đã được cấp một thị thực gia đình, tay nghề, nhân đạo, phối ngẫu hoặc tạm thời được công nhận.*
 • Quý vị không nói/đọc/viết Anh Văn hoặc cần cải thiện Anh ngữ của mình.
 • Quý vị 18 tuổi hoặc lớn hơn. Một số thanh thiếu niên di dân từ 15-17 tuổi cũng có thể hội đủ điều kiện.

Các lựa chọn học tập linh động

 • Học toàn thời hoặc bán thời tại các địa điểm khắp Queensland.
 • Được một trợ giáo tình nguyện hỗ trợ tại nhà nếu không thể đến học toàn thời.
 • Học trực tuyến qua chương trình học từ xa.

Tôi sẽ học được gì trong lớp?

 • Tham gia một lớp phù hợp cho trình độ Anh ngữ của quý vị.
 • Được sự hỗ trợ của Nhân viên Quan Hệ Cộng Đồng và Nhân viên quản lý hồ sơ AMEP trong thời gian học.
 • Học ngôn ngữ, văn hóa và các thông lệ của nơi làm việc.
 • Được thêm sự phụ giáo Anh Văn nếu trình độ học tập quý vị có giới hạn hoặc có các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng học tập.
 • Được dịch vụ giữ trẻ miễn phí trong thời gian học Anh Văn (tùy theo tính hội đủ điều kiện).
 • Chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn và viết bản sơ yếu lý lịch.

 Hãy tìm hiểu về các lớp học Anh Văn bây giờ

AMEP and TAFE Queensland logo

The AMEP is funded by the Australian Government Department of Home Affairs. In Queensland, the AMEP is delivered through TAFE Queensland.

Related news and events