x

Giới thiệu Chương Trình Anh Ngữ Di Dân Tráng Niên

 • Giờ học Anh Văn miễn phí lên đến 510 giờ và có dịch vụ giữ trẻ miễn phí (nếu hội đủ điều kiện).
 • Học Anh Văn thực dụng cho đời sống, việc làm và học tập ở Úc.
 • Học hỏi cách tìm đến các dịch vụ của chính phủ và cộng đồng.
 • Kết bạn mới những người vừa mới di cư sang Úc sinh sống.
 • Chuẩn bị cho việc làm hoặc học tập và kế hoạch cho tương lai quý vị.

Điều kiện tuyển sinh

 • Đã được cấp một thị thực di trú thích hợp để sang Úc. Hãy đăng ký trong vòng 6 tháng sau khi nhận được lá thư về thị thực của mình.
 • Đã được cấp một thị thực gia đình, tay nghề, nhân đạo, phối ngẫu hoặc tạm thời được công nhận.*
 • Quý vị không nói/đọc/viết Anh Văn hoặc cần cải thiện Anh ngữ của mình.
 • Quý vị 18 tuổi hoặc lớn hơn. Một số thanh thiếu niên di dân từ 15-17 tuổi cũng có thể hội đủ điều kiện.

Các lựa chọn học tập linh động

 • Học toàn thời hoặc bán thời tại các địa điểm khắp Queensland.
 • Được một trợ giáo tình nguyện hỗ trợ tại nhà nếu không thể đến học toàn thời.
 • Học trực tuyến qua chương trình học từ xa.
 • Hoàn thiện chương trình AMEP của quý vị trong vòng 5 năm sau khi đến Úc

Tôi sẽ học được gì trong lớp?

 • Tham gia một lớp phù hợp cho trình độ Anh ngữ của quý vị.
 • Được sự hỗ trợ của Nhân viên Quan Hệ Cộng Đồng và Nhân viên quản lý hồ sơ AMEP trong thời gian học.
 • Học ngôn ngữ, văn hóa và các thông lệ của nơi làm việc.
 • Được thêm sự phụ giáo Anh Văn nếu trình độ học tập quý vị có giới hạn hoặc có các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng học tập.
 • Được dịch vụ giữ trẻ miễn phí trong thời gian học Anh Văn (tùy theo tính hội đủ điều kiện).
 • Chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn và viết bản sơ yếu lý lịch.
 • Có được kinh nghiệm làm việc lên đến 80 giờ.

Làm thế nào để ghi danh?

Hỏi thăm bây giờ

hoặc

Gọi: (07) 3244 5488

hoặc

Đến viếng một trường TAFE Queensland gần quý vị.

Hãy chuẩn bị sẵn hộ chiếu và chi tiết thị thực của quý vị.

Nhắp vào đây

 

Hoàn tất một cuộc thẩm định trình độ Anh Văn của quý vị với một Nhân viên quản lý hồ sơ AMEP. 

 

Nhân viên quản lý hồ sơ AMEP sẽ chỉ định lớp cho quý vị.

 

 

 Hãy tìm hiểu về các lớp học Anh Văn bây giờ

 

The AMEP is funded by the Australian Government Department of Home Affairs. In Queensland, the AMEP is delivered through TAFE Queensland.